Members

CEO / Founder

Nguyễn Văn Luân

nguyenluan@lutech.ltd
+84 905232464

Developer

Nguyễn Minh Hậu

minhhau1998113@gmail.com
+84 777969635

Finance

Hoài Nhi

nhinguyen.06022000@gmail.com

Developer

Ngô Văn Tiến

tienlenngovantien@gmail.com
+84 888071782

Developer

Nguyễn Bá Thành

thanhnguyen100101@gmail.com
+84 866647174

Developer

Quốc Nghĩa

nghja1832000@gmail.com
+84 379907174

Developer

Lê Lương

leluong.dev@gmail.com
+84 788655989

Developer

Nguyễn Văn Huy

nvanhuy0409@gmail.com
+84 352669370

Designer

Lý Diễm Phượng

lythidiemphuong2311@gmail.com

Developer

Dung Trần

maidung@lutech.ltd

Developer

Đoàn Công Hiếu

doankonghieu@gmail.com
+84 899876669