Members

CEO / Founder

Nguyễn Văn Luân

APP Developer

Nguyễn Minh Hậu

Finance

Hoài Nhi

APP Developer

Ngô Văn Tiến

APP Developer

Nguyễn Bá Thành

APP Developer

Quốc Nghĩa

APP Developer

Lê Lương

WEB Developer

Nguyễn Văn Huy

Designer

Lý Diễm Phượng

GAME Developer

Dung Trần

GAME Developer

Đoàn Công Hiếu